CƠ QUAN THỰC HIỆN

STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 Cấp bản sao các giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch Hộ tịch Quận
2 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Chứng thực
3 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Chứng thực
4 Cấp bản sao trích lục hộ tịch Hộ tịch Phường
5 Cấp bản sao trích lục hộ tịch Hộ tịch Quận
6 Cấp bản sao trích lục hộ tịch Hộ tịch Quận - Có yếu tố nước ngoài
7 Cấp bản sao từ sổ gốc Chứng thực
8 Cấp bản sao từ sổ gốc Chứng thực
9 Cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại Phát triển nông thôn
10 Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện Công nghiệp tiêu dùng Quận
11 Cấp giấy chứng nhận ưu tiên khu vực GDĐT
12 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình Văn hóa - Thể thao - Du lịch
13 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Thông tin - Truyền thông
14 Cấp giấy ghứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình Văn hóa - Thể thao - Du lịch
15 Cấp giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật, người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý cấp huyện Bảo trợ xã hội
16 Cấp giấy phép khai thác, tận thu gỗ và lâm sản ngoài gỗ đối với chủ rừng là hộ gia đình Lâm nghiệp
17 Cấp giấy phép kinh doanh karaoke Văn hóa - Thể thao - Du lịch
18 Cấp giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện Quy hoạch xây dựng Quận
19 Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình, nhà ở riêng lẻ Xây dựng Quận
20 Cấp giấy phép xây dựng có thời hạn công trình, nhà ở riêng lẻ Xây dựng Quận